Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại
Vice-Provincia Extra Patriam Redemptorist

ƠN CỨU ĐỘ NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA
DÒNG CHÚA CỨU THẾ VÀ MẸ HẰNG CỨU GIÚP 
Ngoài sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, Dòng Chúa Cứu Thế còn có bổn phận phải rao truyền và cổ võ lòng sùng kính Ðức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Sứ mạng ấy đã được chính Hội Thánh ủy thác qua việc Ðức Cố Giáo Hoàng Piô IX trao bức linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho Dòng Chúa Cứu Thế vào năm 1866 với lời căn dặn:  

“Hãy làm cho cả thế giới biết đến và yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp”.
 1. Description
 2. Description
 3. Description
 4. Description
 5. Description
 6. Description
 7. Description
 8. Ngày 23-25 tháng 6, 2017
 9. Description
 10. Description
 1. Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi
  Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi
  "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (Mc 1:17)
 2. Thể Thao
  Thể Thao
  Description
 3. Đời Sống Nội Tâm
  Đời Sống Nội Tâm
  Thánh Lễ
 4. Học Hỏi
  Học Hỏi
 5. Đời Sống Cộng Đoàn
  Đời Sống Cộng Đoàn
  Description
Đại Hội MHCG 19
 1. Description
 2. Description
 3. Description
 4. Description
 5. Description
 6. Description
 7. Description
 1. Hình Lễ Truyền Chức Linh Mục
  Hình Lễ Truyền Chức Linh Mục
  Description
 2. Title 3
  Title 3
  Description
 3. Title 4
  Title 4
  Description
 4. Title 5
  Title 5
  Description
 5. Title 6
  Title 6
  Description
 6. Title 7
  Title 7
  Description
 7. Title 8
  Title 8
  Description
 8. Title 9
  Title 9
  Description
 9. Title 10
  Title 10
  Description
 10. Title 11
  Title 11
  Description
 11. Title 12
  Title 12
  Description
 12. Title 13
  Title 13
  Description
 13. Title 14
  Title 14
  Description
 14. Title 15
  Title 15
  Description
 15. Title 16
  Title 16
  Description
 16. Title 17
  Title 17
  Description
 17. Title 18
  Title 18
  Description
 18. Title 19
  Title 19
  Description
 19. Title 20
  Title 20
  Description
 20. Title 21
  Title 21
  Description